Noutati2

 • Facultatea de Biologie

  Splaiul Independentei, 91-95
 • Platforma de Cercetare in Biologie si Ecologie

  Splaiul Independentei 91-95
 • Scoala Doctorala in Biologie >>>>>> Scoala Doctorala in Ecologie

  Cercetare in Biologie; Cercetare in Ecologie
 • 1
 • 2
 • 3
2193
Perioada de înscriere : 4-11 septembrie 2018 4-7.09. 2018 – orele 9 00 - 14 00 8,9.09.2018 – orele 9 00 - 12 00 10,11.09.2018 – orele 9 00 - 14 00 Examen : 14-19 septembrie 2018 Afişare rezultate: 21 septembrie 2018 Media minimă de admitere este 7 (şapte) Taxa de înscriere la admitere: 200 lei . Taxa anuală este de 3.400 lei Acte necesare: - Fisa tip de înscriere; - Diplomă de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul; - Diplomă de licenţă şi foaia matricolă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licență pentru promoția 2018; - Certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul; - Certificatul de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul); - 3 fotografii ¾ cm; - Copie după cartea de identitate; - Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; - Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii; - Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă. (taxa se achită la sediul facultății, la înscriere.) - Dosar plic. Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente: copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali; adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. ( Metodologia concursului de admitere Studii universitare de masterat 2018). Absolvenţii din promoţia 2018 vor prezenta adeverinţa de absolvire în original pâna la eliberarea actelor originale . Informații suplimentare găsiți pe www.bio.unibuc.ro
920
Inscrieri - 3-5 SEPTEMBRIE 2018 PROGRAM DE STUDII BIOLOGIE Examene - proba I – 6 septembrie 2018, Laborator Botanică sistematică, ora 9 - proba II – 7 septembrie 2018, Laborator Botanică sistematică, ora 9 PROGRAM DE STUDII BIOCHIMIE Examene – proba I – 6 septembrie 2018, Laborator Biochimie, ora 10 - proba II – 7 septembrie 2018, Laborator Biochimie, ora 9 ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Examene - proba I - 6 septembrie 2018, Platforma PCBE,Sala 101, ora 10 - proba II – 7 septembrie 2018, Platforma PCBE, sala 101,ora 10
1102
Acte necesare, alte informatii...
320
În această perioadă, adeverințele de absolvire licență și master se pot ridica pe baza buletinului de identitate de la facultatea de drept – serviciu acte de studii (etaj 1)
212
(licență anul III și master anul II) se pot prezenta la examene în sesiunea de toamnă 1-21 septembrie 2018
68974
Lista candidatilor admisi in data de 30 iulie Prelungire prioada de confirmare: 27.07.2018, orele 9-16 28.07.2018, orele 9-14 Rezultate - proba I Rezultate preliminare - 20 iulie 2018 A D M I T E R E 2 0 1 8 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ Perioada de înscriere : 10- 18 iulie 2018 Program înscrieri : Luni – Vineri – orele 9 -14 Sâmbătă – Duminică – orele 9 -12 Selecţia candidaţilor se face astfel: Proba I - Eseu - probă eliminatorie , notat cu admis/respins Eseul se depune împreună cu dosarul de înscriere. Afişare rezultate proba I – Eseu – 19 iulie 2018 Contesta ţ iile se depun în data de 20 iulie 2018 la secretariat între orele 9 - 12. Proba II - 100% media de la bacalaureat Afişarea rezultatelor preliminare (pentru candidații care pot opta pentru un loc de la buget, taxă): 21 iulie 2018 În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare: nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română, proba scrisă; nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele biologie, chimie, matematică, fizică. NUMĂR DE LOCURI SUBVEN ȚIONATE (buget): Programul de studii Biologie (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 59 locuri din care 1 loc pentru candidații de etnie rromă și 2 locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural. Programul de studii Biochimie (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 40 locuri din care 1 loc pentru pentru absolvenții de licee situate în mediul rural. Programul de studii Ecologie şi protecţia mediului (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 27 locuri din care 1 loc pentru pentru absolvenții de licee situate în mediul rural. NUMĂR DE LOCURI TAXĂ : Biologie – 61 Biochimie – 40 Ecologie și Protecția Mediului – 33 Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența Candidaţii romi care doresc să participe la concursul de admitere, pe locurile distincte, alocate pentru cetăţenii de etnie romă, vor depune, în perioada înscrierilor: O cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii – Direcţia Generală Secretariat şi, în aceeaşi zi, dosarul de concurs la facultate. La dosarul de admitere o recomandare emisă de una din organizaţiile legale constituite ale romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă si nu faptul ca acesta este membru al organizaţiei în cauză. Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei. Taxa asigura posibilitatea înscrierii la toate cele trei programe de studiu. Se achită la sediul facultății, la înscriere, după verificarea dosarului. Pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 3.200 lei (se poate achita în 2 tran șe). Criterii de admitere pentru olimpici: Absolventii de liceu cu distincţii la Olimpiadele Scolare Naţionale (premiile I, II, III, mentiuni) în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu la disciplinele Biologie sau Chimie și cu distincţii la Olimpiadele Scolare Internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie sau Chimie sunt admiși pe locurile de la buget fără examen și fără plata taxei de admitere. Absolventii de liceu cu distincţii obţinute la Concursuri Internaţionale de Proiecte de Mediu sunt admiși pe locurile de la buget fără examen și fără plata taxei de admitere. Acte necesare pentru înscriere admitere licenţă: Fişă- tip de înscriere; Pe fișa de înscriere opțiunile trebuie trecute în ordinea dorită de candidat (minim o opțiune - maxim 6 opțiuni), program de studiu/ forma de finațare (buget sau taxă). Eseu motivaţional (maxim 350 cuvinte) Pentru întocmirea eseului motivațional va rugăm să includeți următoarele aspecte : Care sunt motivele pentru care ați ales programul de studiu? Care credeți că sunt atuurile dumneavoastră? Ce așteptări aveți la absolvirea programului de studiu ales? Ce planuri de viitor aveți? Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul* sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2018) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; * Pentru certificare este necesară prezentarea diplomei de bacalaureat în original și a unei copii simple a diplomei de bacalaureat. Certificatul de naştere în copie certificată cu originalul; Diploma de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici; Certificatul de căsătorie în copie certificată cu originalul (dacă este cazul); 2 fotografii tip 3/4; Copie după cartea de identitate; Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate; Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă (se achita in sala de inscriere); Dosar plic. Confirmarea locurilor la buget / taxă Indiferent de tipul de loc ocupat în listele afișate în data de 21 iulie 2018 (buget / taxă / lista de așteptare) Pentru locurile de la buget se vor lua în calcul dosarele candidaților care au depus diploma de bacalaureat în original în perioada de înscriere la facultate (10-18 iulie 2018) și dosarele la care se va depune diploma de bacalaureat în original în perioada 23-26 iulie 2018. Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget (în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2018 studii universitare de licență). Candidații care doresc să confirme pentru locurile cu taxă , vor completa în perioada 23 – 26 Iulie 2018, orele 9 – 14, la secretariat o cerere tip în care solicită un loc cu taxă, specificând și programul de studii (specializare) pentru care optează. Jumătate din taxă se achită în perioada 3 - 6 septembrie 2018 la casieria Facultății de Drept subsol – 1600 lei. (chitanța trebuie adusă la secretariatul facultății). Candidații care nu confirmă locul cu taxă, prin completarea cererii tip la secretariatul facultății, în perioada 23 – 26 Iulie 2018, orele 9 – 14, vor fi retrași din clasament. OPŢIUNI PENTRU ADMITERE ATENŢIE! Candidaţii vor fi declaraţi admişi în funcţie de media obţinută la bacalaureat, în ordinea opţiunilor exprimate în fișa de înscriere , fiecare candidat poate face între 1 și 6 opțiuni de înscriere, în care menționează programul / programele de studii în ordinea preferințelor. La fiecare opțiune de program de studii se trece și preferința pentru buget sau taxă. Se va genera un nou clasament doar cu dosarele candidaților care au confirmat un loc la buget sau taxă în perioadele 10 -18 iulie 2018 și 23-26 iulie 2018 indiferent de locul ocupat în listele preliminare (buget / taxă / listă așteptare). Candidații care nu au confirmat un loc la buget sau taxă vor fi retrași automat din clasament. Rezultatele finale în urma confirmărilor vor fi afisate pe data de 30 iulie 2018 Nu se va face înmatricularea studentilor în următoarele cazuri : Fără chitanta de plata a taxei pentru semestrul I. Fără confirmarea locului de la buget Pentru cetăţenii străini - un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de M.E.N.; Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a foii matricole. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii. (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/ ) Pentru candidații care au fost/sunt studenți la altă facultate : adeverința de la altă facultate din care să rezulte numărul de ani urmați, forma de finanţare pe anii de studiu (buget sau taxa) şi dacă au beneficiat sau nu de bursă. Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente: copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali; adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului. Metodologia admiterii Lista candidatilor admisi in data de 30 iulie Liste finale - 30 iulie 2018 Lista candidatilor inscrisi la Facultatea de Biologie in data de : 10 iulie 2018 15 iulie 2018 11 iulie 2018 16 iulie 2018 12 iulie 2018 17 iulie 2018 13 iulie 2018 18 iulie 2018 14 iulie 2018 Rezultate proba I - eseu motivational Rezultate preliminare - 20 iulie, 2018 Lista candidatilor admisi in data de 20 iulie Specializarea Biologie - buget Specializarea Biologie - rrom Specializarea Biologie - rural Specializarea Biologie -taxa Specializarea Biochimie - buget Specializarea Biochimie - rural Specializarea Biochimie -taxa Specializarea Ecologie - buget Specializarea Ecologie – taxa LISTA CANDIDAŢILOR IN ASTEPTARE (ordinea mediilor) Contesta ţ iile se pot depune în data de 21 si 22 iulie 2018 la secretariat între orele 9 - 12. În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare: nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română, proba scrisă; nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele biologie, chimie, matematică, fizică. P R E C I Z Ă R I Admitere Studii de Licență Iulie 2018 După afișarea listelor cu rezultatele preliminare ( 21 iulie 2018) candidații, indiferent de tipul de loc ocupat (buget / taxă / lista de așteptare) trebuie să confirme locul la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat in original (dacă nu a fost depusă la înscriere). Candidații care doresc să confirme pentru locurile cu taxă, vor completa în perioada 23 – 27 Iulie 2018, orele 9 – 14, la secretariat o cerere tip în care solicită un loc cu taxă, specificând și programul de studii (specializare) pentru care optează. Jumătate din taxă se achită în perioada 3-6 septembrie 2018 la casieria Facultății de Drept subsol – 1600 lei. (chitanța trebuie adusă la secretariatul facultății). Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget (în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2018 studii universitare de licență). După perioada (23-27 iulie 2018) doar dosarele candidaților care au confirmat locul cu diploma de bacalaureat in original sau cerere tip pentru locurile cu taxă vor fi luate în calcul pentru rezultatele finale. Dosarele celor care nu au confirmat locul vor fi scoase automat din program. Rezultatele vor fi afișate la sediul și pe site-ul Facultății de Biologie la adresa www.bio.unibuc.ro , după cum urmează: 19 iulie 2018: Rezultate proba I – Eseu 21 iulie 2018 : Listele cu rezultatele preliminare 30 iulie 2018: Listele cu rezultatele finale ce conțin doar candidații admiși , care au confirmat cu actele menționate mai sus. Candidații sunt rugați să consulte site-ul facultății de Biologie ( www.bio.unibuc.ro ) pentru informații actualizate
167
Inscrieri - 3-5 SEPTEMBRIE 2018 DATA ŞI LOCUL SUSŢINERII DISERTAŢIEI: BIOCHIMIE SI BIOLOGIE MOLECULARA 7 septembrie 2018, Laborator Biochimie, ora 11 BIOLOGIE MEDICALA 7 septembrie 2018, sala 1, ora 11 GENETICĂ APLICATĂ ȘI BIOTEHNOLOGIE 7 septembrie 2018, Laborator Genetică, ora 10 MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CAPITALULUI NATURAL 7 septembrie 2018, Platforma PCBE, sala 101, ora 14 • NEUROBIOLOGIE 7 septembrie 2018, sala Master Neurobiologie, ora 9 MICROBIOLOGIE APLICATĂ ȘI IMUNOLOGIE 7 septembrie 2018, Laborator Microbiologie, ora 10 • MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN LABORATOARELE MEDICALE 7 septembrie 2018, Laborator Microbiologie, ora 12 • TAXONOMIE ȘI BIODIVERSITATE 7 septembrie 2018, Laborator Sistematica plantelor, ora 12
415
Protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
1396
... vor avea loc in Facultatea de Biologie, sediul din Grădina Botanică (Intrarea Portocalelor nr.1-3) in perioada 9 – 13 iulie 2018, ora 9. Cursurile nu sunt obligatorii , iar candidatii care opteaza pentru efectuarea lor vor achita, la Casieria de la subsolul Facultatii de Drept, o taxa de 100 lei. Programarea probelor pentru examenul de obtinere a gradului didactic II, sesiunea august 2018: 28 august 2018, ora 9– Test din metodica predării specialității 30 august 2018, ora 9 - Proba orală la pedagogie Examenele vor avea loc în Splaiul Independentei nr.91-95, sector 5, Bucuresti

EU e-Privacy Directive

Autentificare